Statut Stowarzyszenia Polski Klub Kynologiczny

Sporządzony w dniu 09 marca 2016 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Klub Kynologiczny zwany w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej PKK.

§2
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Mniszków.

§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru uzyskuje osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§4
Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji kynologicznych, a także współpracować z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami naukowo-badawczymi, podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami oraz osobami fizycznymi.

§5
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§6
Stowarzyszenie uchwałą Zarządu może ustalić znak graficzny Stowarzyszenia, oraz ustalić odznakę Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7
Stowarzyszenie, realizując zadania z zakresu i na rzecz hodowców oraz hodowli psów rasowych ma na celu:
1. organizację hodowli psów rasowych,
2. propagowanie posiadania psów rasowych,
3. dokumentowanie pochodzenia psów rasowych,
4. zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli,
5. prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z przepisami, księgami rodowodów i certyfikatów, rejestrami przydomków hodowlanych,
6. organizację szkoleń, pokazów, wystaw, konkursów, zebrań,
7. udzielanie informacji na temat prowadzenia ras psów,
8. przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków,
9. przyczynienie się do rozwoju polskiej kynologii,
10. propagowanie humanitarnego postępowania ze zwierzętami,
11. zwiększanie społecznej wiedzy na temat właściwego postępowania ze zwierzętami.
12. działania na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz grantów krajowych,
13. rejestracja przydomka hodowlanego,
14. rejestracja psa na podstawie metryki , rodowodu lub wpisu z księgi wstępnej
15. rejestracja psa w Księdze Wstępnej,
16. wydanie rodowodu dla szczeniaka,
17. wydanie karm i wyprawek dla szczeniaka,
18. przegląd hodowlany,
19. przegląd hodowlany kwalifikujący do certyfikatu wzorcowej hodowli,
20. wydawanie certyfikatu Wzorcowej Hodowli,
21. wydanie duplikatu rodowodu lub wypisu z księgi wstępnej,
22. przerejestrowanie hodowli na inną osobę,
23. znakowanie psa.

§ 8
Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i wydawniczej
2. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświeconych celom Stowarzyszenia
3. organizowanie działalności szkoleniowej związanej z celami Stowarzyszenia
4. pozyskiwanie do współpracy osób, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych działających w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
5. współpracę z organizacjami zawodowymi i środowiskowymi
6. prowadzenie działań w zakresie promocji i reklamy firm, przedsiębiorstw i instytucji poprzez organizowanie: targów, wystaw, imprez promocyjnych, wydawanie wydawnictw i publikacji materiałów promocyjno-reklamowych w tym zakresie,
7. czynne wspieranie działań w zakresie edukacji prowadzonych przez szkoły, uczelnie, placówki badawcze i inne placówki szkoleniowo-edukacyjne
8. inne działania służące celom statutowym
9. pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej oraz grantów krajowych na cele statutowe
§ 9
Przy realizacji powyższych celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. W przypadku jednak czynności wymagających dużego nakładu pracy, środków finansowych, oraz fachowej wiedzy, Stowarzyszenie ma prawo zlecać ich wykonanie osobom trzecim oraz zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§10
1. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może także przyznawać medale i odznaczenia wyróżniającym się psom na organizowanych przez Stowarzyszenie wystawach.
3. W ramach Stowarzyszenia mogą powstawać kluby lub zespoły hodowców i miłośników poszczególnych ras lub grup ras psów .

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 11
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec korzystający według prawa polskiego z pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie oraz uzyskaniu pozytywnej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
3. używania odznaki Stowarzyszenia,
4. korzystania z wszechstronnej pomocy Stowarzyszenia,
5. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych i realizacji uchwał władz Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. opłacać składki członkowskie w wysokości i w terminach określonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która złoży pisemną deklarację pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 18
1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej i biernego lub czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie Wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego lub czynnego prawa wyborczego.

§ 19
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20
Utrata członkostwa następuje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, albo zrzeczenia się tytułu członka honorowego lub wspierającego zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b. śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych)
c. wykluczenia przez Zarząd zwykłą większością głosów z powodu:
i. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
ii. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia (za notoryczne uważa się pięciokrotną odmowę wykonania prac zleconych dla Stowarzyszenia)
iii. nie płacenia składek za okres jednego roku
b. na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia z powodów wymienionych w § 20 ust. c.
c. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

§ 21
Przed podjęciem uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Stowarzyszenia powinien umożliwić zainteresowanemu członkowi złożenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

§ 22
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 14 dni na wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURY STOWARZYSZENIA

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 24
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa osiem lat.

§ 25
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie:

§ 26
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27
Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Prezesa. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zarząd na wniosek Prezesa może podjąć uchwałę w sprawie innego sposobu zawiadomienia członków o terminie i miejscu walnego zebrania.

§ 28
Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Prezesa z jego inicjatywy.

§ 29
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum jednej trzeciej Członków Stowarzyszenia w przypadku pierwszego terminu zebrania. Głosowanie jest jawne.
2. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby obecnych w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków wyznacza się drugi termin Zebrania, na którym uchwały podejmowane są zwykła większością głosów obecnych na Zebraniu.

§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
g. uchwalanie budżetu,
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Zarząd

§ 31
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz zawsze dwóch członków Zarządu w tym każdorazowo Prezes .
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa.

§ 32
1. Zarząd może składać się od 3 do 13 członków w tym zawsze z Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz członków zarządu.
2. Na wniosek Prezesa, Zarząd wybiera ze swego grona Zastępcę Prezesa.

§ 33
Do kompetencji całego Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, oraz składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, także w zakresie zaciąganych zobowiązań,
f. koordynowanie pracy Stowarzyszenia,
g. przyjmowanie i skreślanie członków,
h. zatrudnianie oraz zwalnianie osób zatrudnianych do niezbędnej obsługi kadrowej działalności Stowarzyszenia w oparciu o zasady wynagradzania ustalone przez Zarząd,
i. ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków z uwzględnieniem w tym zakresie wniosków pochodzących od Komisji Rewizyjnej działającej kolegialnie lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,

§ 34
Do kompetencji Prezesa należy:
a. zwoływanie i prowadzenie Walnego Zebrania,
b. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu
c. koordynowanie pracy Zarządu.

§ 35
Do kompetencji Zastępcy Prezesa należy zastępowanie Prezesa w przypadku jego choroby i innych przypadków losowych, które wykluczają na czas nie dłuższy niż kwartał.

§ 36
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 37
Odwoływanie członków Zarządu odbywa się na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy równoczesnym powołaniu nowego Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 38
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Raport z kontroli przedstawiany jest na Walnym Zebraniu.

§ 39
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, przy czym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają wszyscy jej członkowie spośród siebie. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 40
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z raportu na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 41
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 42
Majątek Stowarzyszenia stanowią
a. składki członkowskie,
b. składki współmałżonka członka stowarzyszenia,
c. darowizny, spadki
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e. dotacje i inne formy pomocy.

§ 43
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 44
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 45
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym zawsze wymagany jest udział Prezesa.
2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest powoływać pełnomocników, udzielając im stosownego, sporządzonego na piśmie pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia na wskazanym obszarze.

§ 46
Składki członkowskie ustalane są przez Walne Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47
Pierwszego wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia ze wskazaniem Prezesa oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie założyciele podczas pierwszego zebrania.

§ 48
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
2. § 29 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie

§ 49
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 50
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.