Regulamin wystaw psów rasowych

Wstęp

§ 1
Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych zadań PKK.

§2
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Statutu Związku, Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, Regulaminu Sędziów Kynologicznych oraz innych uchwał Zarządu PKK

§ 3
1. Klub organizuje następujące rodzaje wystaw:
a) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
b)Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
c) Wystawa Specjalistyczna lub Klubowa wybranej rasy
d) Wystawa Europejska
e)Wystawa Światowa

§ 4
1. Organizatorami wystaw oraz pokazów psów, o których mowa w niniejszym regulaminie mogą być wszyscy członkowie, klub rasy i organizacje współpracujące
2. Organizatorem wystawy krajowej może być osoba prywatna lub firma. Organizator musi spełnić wszystkie wytyczne ustalone przez Zarząd PKK

§ 5
Za organizację wystawy odpowiada komitet organizacyjny, natomiast nadzór nad wystawą sprawuje Zarząd organizatora.

§ 6
1. Na wystawę organizowaną przez PKK mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe, których rodowód jest uznawany przez Związek.
2. Zabrania się traktowania sierści, skóry lub nosa czymkolwiek, co zmienia jego strukturę, kolor lub postać. Wystawiane psy nie mogą być pod wpływem środków dopingujących i substancji wpływających na psychikę. Zabrania się również pozostawienie przywiązanego psa na stole służącym do przygotowań dłużej niż jest to konieczne do przygotowania psa.
3. Na wystawie obowiązuje zakaz wystawiania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonem za wyjątkiem psów będących własnością i zamieszkujących na stałe na terytorium kraju, gdzie jest to prawnie dozwolone.
4. Mikrochipy (zgodne ze standartem ISO) oraz tatuaże są akceptowane na równi.
5. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na uczestnictwo któregokolwiek z wystawców bez podania przyczyny.
6. Organizatorzy muszą zadbać o to, aby na wystawie pokazane były tylko te rasy, których wzorce zostały zatwierdzone przez Związek oraz które są zarejestrowane w księdze rodowodowe lub w księdze wstępnej organizacji uznawanej przez PKK.
7. Wzorce ras oraz przyrząd do mierzenia wysokości psów muszą być dostępne na ringu podczas oceny.
8. Na wszystkich wystawach obowiązuje podział ras na 10 grup.
Grupa 1 – Owczarki i psy pasterskie
Grupa 2- Pinczery, Sznaucery, molosy, psy górskie, 
Grupa 3 – Teriery
                                                                                                                  Grupa 4- Jamniki                                                                                                                                                                                                                 Grupa 5 – Szpice i psy w typie pierwotnym                                                                                                                                                                                         Grupa 6 – Psy gończe i posokowce                                                                                                                                                                                            Grupa 7 – Wyżły i psy wystawiające zwierzynę                                                                                          Grupa 8  – Aportery, płochacze i psy dowodne (psy myśliwskie pracujące na ptactwie)                                                                      Grupa 9 – Psy ozdobne i do towarzystwa
                                      Grupa 10 – Charty

§ 7
Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe, posiadające komplet aktualnych szczepień, zgłoszone na daną wystawę. Na terenie wystawy nie mogą przebywać suki w okresie rui.

§ 8
Wystawy są dostępne dla publiczności, a organizatorzy mogą pobierać opłaty za wstęp. Informacje o terenie, miejscu, dacie wystawy oraz obsadzie sędziowskiej organizator wystawy rozpowszechnia odpowiednio wcześniej za pomocą dostępnych środków przekazu.

§ 9
1. Zarząd PKK zatwierdza obsadę sędziowską na wszystkie wystawy.
2. Zarząd PKK może odmówić zatwierdzenia sędziego w przypadku gdy:
– do PKK wpłynęły skargi lub negatywne opinie dotyczące danego sędziego
– dany sędzia nie przestrzegał statutu lub regulaminów wystaw, sędziów lub hodowli
– dany sędzia dopuścił się nadużyć finansowych lub rażących zaniedbań podczas działalności kynologicznej;
3. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej musza być zgłaszane i zatwierdzone przez Zarząd PKK
W przypadku wystaw międzynarodowych, wybór obsady sędziowskiej musi być poprzedzony wcześniejszymi ustaleniami.

§ 10
1. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach zgłoszeń na wystawę. Termin przyjmowania zgłoszeń określa organizator.
2. Zabrania się wystawiać psy w kolczatkach i obrożach zaciskowych, zezwala się na zwykłą obroże lub ringówkę

§ 11
Za udział w wystawie pobierane są opłaty ustalone przez organizatorów wystawy, służące pokryciu kosztów organizacji wystawy.

Zasady organizacji wystawy

§ 12
Organizator wystawy odpowiedzialny jest za przygotowanie pełnej informacji o wystawie.

§ 13
Karta zgłoszeń na wystawę powinna zawierać następujące dane:
a) imię i przydomek hodowlany psa,
b) numer księgi rodowodowej psa (lub klubowej księgi wstępnej),
c) rasę, płeć, umaszczenie oraz datę urodzenia psa,
d) imiona i przydomki hodowlane rodziców,
e) imię i nazwisko hodowcy,
f) imię i nazwisko oraz adres właściciela psa, numer telefonu oraz adres e-mail
g) osiągnięcia psa , w tym przyznane tytuły, kategorie, certyfikaty itp.,
h) klasę, do której pies jest zgłoszony,
i) podpis zgłaszającego (w przypadku zgłoszeń elektronicznych podpis niewymagany),
j) strona internetowa (o ile właściciel sobie tego życzy).
W każdym przypadku, karta zgłoszenia psa powinna zawierać klauzulę akceptacji regulaminów organizatora, w szczególności Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego psa, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych wystawy.

§ 14
1. Psy mogą być zgłaszane na wystawę w następujących klasach:
a) Klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
b) Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) Klasa młodzieży – wiek od 9 do 15 miesięcy dla ras poniżej 35cm, od 9 do 18 miesięcy dla ras powyżej 35cm
d) Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) Klasa otwarta – wiek powyżej 18 miesięcy,
f) Klasa championów – wiek pow. 18 miesięcy , dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu,
g) Klasa użytkowa – dla psów w wieku min. 12 mies. z wyszkoleniem minimum PT i pozytywnym zaliczeniem psychotestów , które są psami pracującymi w służbach mundurowych, ekipach ratowniczych, są psami asystującymi niepełnosprawnym, etc. Do zgłoszenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający użytkowość psa
h) Klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat 
2. Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.

§ 15
1. Na wystawach krajowych oraz międzynarodowych można dodatkowo zorganizować konkurencje hodowlane . Konkurencjami tymi są:
a) Konkurencja Najlepsza Para Hodowlana: reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela,
b) Konkurencja Najlepsza Hodowla – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany). Psy nie muszą być własnością tej osoby,
c) Konkurencje Najlepszy Reproduktor lub Najlepsza Suka Hodowlana – ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie 5 swoimi potomkami,
2. Organizator ma prawo zorganizować ponadto inne konkursy niewymienione wcześniej, o czym musi poinformować Zarząd PPK. Zarząd PKK wydaje pozwolenie bądź zakazuje organizacji innych konkursów, o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie.

§ 16
Organizator wystawy zobowiązany jest do wydania katalogu wystawowego. Katalog wystawowy jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie.
1. Katalog powinien zawierać następujące informacje:
a) rasy (na wystawach międzynarodowych rasa musi być podana w języku polskim oraz jednym języku obcym),
b) płeć psów,
d) klasy w ramach płci,
2. Dane o każdym psie, które katalog powinien zawierać:
a) numer katalogowy każdego psa, będący również numerem startowym,
b) imię i przydomek hodowlany, posiadaną kategorię i tytuł,
c) datę urodzenia, płeć oraz umaszczenie,
d) numer rodowodu,
e) imiona i przydomki rodziców,
f) imię i nazwisko wystawcy oraz ewentualnie adres, numer telefonu, strona internetowa, adres e-mail, (dane te mogą być umieszczone w wykazie wystawców),
3. Wykaz sędziów,
4. Skład komitetu organizacyjnego,
5. Zasady podziału na klasy oraz grupy,
6. Przyznawane na danej wystawie certyfikaty oraz tytuły,
7. Plan sędziowania,
8. Katalog może zawierać dodatkowo krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, reklamy itp.,

§ 17
1. Wymagania techniczne organizacji wystawy:
Teren wystawy powinien być oznakowany, na terenie wystawy powinno znajdować się miejsce zacienione dla psów, dostęp do świeżej wody dla psów, miejsce dla organizatorów wystawy w tym sekretariat, sanitariaty, ogrodzone ringi do oceny psów,
2. Wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu oraz sekretarzowi odpowiednie warunki do pracy.
Wyposażenie to stanowią:
a) stół sędziowski z parasolem bądź innym zadaszeniem,
b) jednorazowe ściereczki do wycierania rąk
c) stół do oceny ras małych oraz miniaturowych
3. Wystawa powinna spełniać wymogi przepisów ogólnych.

§ 18
1. Organizatorzy mają obowiązek zapewnić wystawcom oraz psom właściwe warunki wystawy oraz bezpieczeństwo, zapewnić sędziom, sekretarzom, stażystom, gospodarzom ringowym oraz pozostałym osobom pomagającym w organizacji wystawy dogodne warunki pracy,
2. Wystawca ma obowiązek:
a) przestrzegać przepisów porządkowych wystawy,
b) nie wszczynać dyskusji z sędzią ani organizatorami, wszelkie uwagi dotyczące pracy sędziego oraz organizatorów powinny być składane do Zarządu PKK na piśmie po zakończeniu wystawy,
c) nosić podczas wystawy numer wystawowy,
d) stawić się w odpowiednim czasie z psem do oceny,
3. Zasady oceniania psów na wystawach krajowych oraz międzynarodowych.

§ 19
Na wystawie oceny psów dokonuje uprawniony sędzia kynologiczny lub sędzia kynologiczny zaproszony z innej organizacji polskiej lub zagranicznej. Prawa, wymagania oraz kompetencje sędziów oceniających na wystawie określa Regulamin Sędziów Kynologicznych.

§ 20
W czasie dokonywania oceny psów na ringu oprócz sędziów mogą znajdować się tylko młodzieżowy asystent kynologiczny, sekretarz, gospodarz ringowy oraz asystent sędziego, łącznik i tłumacz. Sędziowie mogą zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa. Podczas oceny psów na ringu, sędzia może posługiwać się wzorcem rasy zatwierdzonym przez Związek.

§ 21
Ocena poszczególnych ras odbywa się publicznie na ringu; najpierw psy, następnie suki, według klas następujących po sobie.

§ 22
Sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. W czasie oceny psów na ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.

§ 23
1. Sędzia może wystawić następujące oceny dla psów:
a) doskonała – może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy, jest prezentowany w doskonałej kondycji, wykazujący harmonijny i zrównoważony charakter, posiadający „klasę” i doskonałą postawę. Ze względu na wybitne cechy rasy można pominąć małe niedoskonałości, pies ten musi jednak wykazywać typowe cechy swojej rasy,
b) bardzo dobra – może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową, może posiadać wybaczalne błędy, ale nie morfologiczne. Ocena ta może zostać przyznana jedynie psu, który wykazuje „klasę”,
c) dobra – powinna zostać przyznana psu, który posiada najważniejsze cechy rasy, a jednak wykazuje też wady, pod warunkiem, że nie są one ukryte,
d) dostateczna – musi być przyznana psu, który jest zgodny ze swoją rasą, ale nie posiada ogólnie przyjętych cech lub którego stan fizyczny pozostawia coś do życzenia,
e) zdyskwalifikowany – musi zostać przyznana psu, który nie odpowiada typowi opisanemu we wzorcu rasy, jest agresywny, który jest wnętrem, posiada wady uzębienia lub nieprawidłowości szczęki, wykazuje wadliwe umaszczenie szaty lub wyraźnie wykazuje oznaki albinizmu. Ta ocena powinna zostać także przyznana psom, które w niewielkim stopniu są zgodne z jedną z cech rasy, co może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia. Ponadto ocena ta powinna być przyznawana psom, które wykazują poważne lub dyskwalifikujące wady w odniesieniu do wzorca rasy,
2. Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z oceną:
a) nie podlega ocenie – tak zaklasyfikowany powinien zostać każdy pies, który się nie rusza; ciągle skacze na swojego handlera lub stara się wydostać z ringu, co uniemożliwia ocenę jego chodu i ruchów, lub nie chce poddać się ocenie przez sędziego, uniemożliwiając kontrolę zgryzu i zębów, anatomii i budowy ciała, ogona lub jąder, a także pies, u którego zaobserwować można ślady operacji lub leczenia wskazujące na prawdopodobne próby oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, w których sędzia ma poważne podstawy, aby podejrzewać, że pies przeszedł operacje mające skorygować jego pierwotny stan lub cechę (np. operację ucha lub ogona). Przyczyna wydania werdyktu „nie podlega ocenie” musi zostać podana w pisemnym raporcie,
3. Trzy najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane na lokatach od 1 do 3, otrzymują karty oceny z opisem, pozostałe psy otrzymują opis słowny sędziego i dyplomy z przyznanymi lokatami.
4. W klasie szczeniąt oraz klasie baby przyznaje się następujące oceny:
a) Wybitnie obiecujący
b) Obiecujący
c) Mało obiecujący

§ 24
Werdykt sędziów dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji.

§ 25
Sędzia wpisuje w kartę oceny psa: ocenę wraz z jej uzasadnieniem i lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł, medal i wyróżnienie (CAPC, CAJC, CAC, CACIB,Najlepsze Baby w Rasie, Najlepsze Szczenię w Rasie, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca, Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy). Karta oceny musi być podpisana przez sędziego.

Tytuły oraz nagrody

§ 26
1. CAC – certyfikat na krajowego championa wystawowego. Certyfikat może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej championów oraz weteranów, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAC sędzia wpisuje do karty oceny.
Warunkiem uzyskania tytułu Championa Polski jest otrzymanie trzech certyfikatów CAC od dwóch różnych sędziów.
2. CAJC -certyfikat na Championa Młodzieży. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAJC sędzia wpisuje do karty oceny.Tytuł Młodzieżowego Championa Polski” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAJC od 2 różnych sędziów na wystawach. Jeden z certyfikatów CAJC może być zastąpiony przez certyfikat CAC otrzymanym w klasie dorosłej, jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.
3. CAPC – certyfikat na Championa Puppy. otrzymuje pies i suka w klasie baby lub szczeniąt , który uzyskał ocenę wybitnie biecującą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Tytuł Championa Polski Puppy może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAPC od 2 różnych sędziów na wystawach. Jeden z certyfikatów CAPC może być zastąpiony przez certyfikat CAJC otrzymanym w klasie młodzieży, jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.
4. Dyplomy – Championa Polski” i Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd PKK na wniosek właściciela psa. Do wniosku musza być dołączone czytelne kopie kart ocen i stosowny formularz.                                                                                                                                    5. W związku z przynależnością a do Światowej Organizacji Kynologicznej istnieje możliwość przyznania tytułu championa zgodnie z regulaminem tej organizacji.

§ 27
1. CACIB Międzynarodowy
Certyfikat Wystawowego Championa Piękności jest przyznawany na wystawach międzynarodowych.
2. Certyfikat CACIB może otrzymać pies i suka, którym została przyznana ocena „DOSKONAŁA -lokata pierwsza” oraz otrzymał na danej wystawie certyfikat CAC. Certyfikat CACIB może zostać przyznany wyłącznie, jeżeli dany pies został oceniony, jako będący pierwszorzędnej jakości. CACIB nie łączy się automatycznie z oceną „DOSKONAŁĄ – lokata pierwsza” i certyfikatem CAC. Fakt przyznania CACIB sędzia wpisuje do karty oceny.
3. Certyfikat CACIB może być przyznany w klasie pośredniej, otwartej użytkowej oraz championów.
4. Warunkiem uzyskania tytułu Championa Międzynarodowego- Interchampion (Int.Ch.) jest uzyskanie certyfikatu CACIB na wystawie w innym kraju w klasie championów. Tytuł Championa Międzynarodowego jest przyznawany na wniosek właściciela psa, po uprzedniej weryfikacji przez PKK.

§ 28
1. Tytuł – Zwycięzca Młodzieży” -o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy młodzieży z ocenami doskonałymi i l lokatą
2. Tytuł – Najlepszy Pies/Suka w Rasie „. O tytuł ten mogą ubiegać się psy (suki) w każdej rasie z ocenami doskonałymi i l lokatą z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów
3. O tytuł – Zwycięzca Rasy (BOB) rywalizuje Najlepszy Pies w Rasie z Najlepszą Suką w Rasie.
4. Best In Show (Zwycięzca Wystawy) – o tytuł rywalizują Zwycięzcy BIS do 35 cm i BIS powyżej 35 cm
5. Best In Show Junior – o tytuł rywalizują Zwycięzcy Młodzieży z poszczególnych ras podczas konkurencji finałowej BIS Juniorów.
6.Najlepsze Szczenię, Najlepszy Baby – o tytuł ten walczą zwycięzcy
poszczególnych kategorii wiekowych z każdej rasy, które otrzymały najwyższe oceny i wygrały w porównaniu psa z suką w danej kategorii wiekowej.
7. Tytuł Zwycięzca Polski, Zwycięzca Europy, Zwycięzca Świata może być przyznany dodatkowo Zwycięzcy Rasy na wystawie specjalnej, europejskiej lub światowej.
8. Najlepsza Para Hodowlana , Najlepsza Hodowla, Najlepsza Suka Hodowlana , Najlepszy Reproduktor, Najpiękniejszy Champion, Najlepszy Pies Użytkowy,Najpiękniejszy Weteran– tytuły przyznawane w konkurencjach hodowlanych oraz dodatkowych.

§ 29
W sytuacji gdy wystawca stwierdza rażące uchybienia w ocenie sędziego, może złożyć protest do organizatora w trakcie trwania wystawy. W takiej sytuacji po zakończeniu oceny na ringach winna zebrać się komisja sędziowska i rozpatrzyć zasadność protestu.

Przyznane przez sędziego certyfikaty i tytuły mogą zostać zakwestionowane przez Zarząd PKK po wpłynięciu skargi na piśmie, jeśli zostały wydane niezgodnie z regulaminem wystaw. Weryfikacja może być dokonywana w każdym czasie, a w szczególności przy zatwierdzaniu tytułu championa.

Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów oraz sędziów.

§ 30
1. Obowiązki organizatora wobec sędziego
a) Organizator wystawy musi opiekować się sędzią, zgodnie z wcześniejszą umową, od chwili jego przyjazdu do czasu wyjazdu; w przypadku sędziów zagranicznych obejmuje to zwykle dzień przed rozpoczęciem wystawy i dzień po jej zakończeniu,
b) Organizator musi pokryć koszty dojazdu sędziego, koniecznego noclegu i wyżywienia w czasie wystawy i podróży (dieta lub faktycznie poniesione koszty). Organizator jest zobowiązany opłacić dojazd sędziemu przed wystawą (zakup biletu lub ekwiwalent na dojazd ) lub za zgodą sędziego, rozliczyć się niezwłocznie po zakończeniu wystawy.
c) Zaleca się, by ustalenia finansowe pomiędzy sędzią a organizatorami wystawy były dokonywane odpowiednio wcześniej w formie pisemnej umowy, i były respektowane przez obie strony.
d) Organizatorzy wystawy powinni przesłać sędziemu zaproszenie. Sędzia jest zobowiązany do poinformowania organizatorów o przyjęciu bądź odmowie zaproszenia. Sędzia powinien zawsze wywiązywać się ze swego obowiązku sędziowania, chyba, że będzie to niemożliwe z ważnych i uzasadnionych powodów. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu sędzia nie może wypełnić swoich obowiązków, musi natychmiast poinformować o tym organizatora. Rezygnacja musi zostać potwierdzona na piśmie.
e) Organizator wystawy musi utrzymywać w mocy swoje zaproszenie; jego unieważnienie jest dopuszczalne jedynie z powodu działania siły wyższej lub na mocy wzajemnych ustaleń z sędzią, W przypadku gdyby organizatorzy wystawy byli zmuszeni do jej odwołania, są oni zobowiązani do zwrócenia sędziemu kosztów, jakie do tej chwili poniósł. Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu, poza siłą wyższą uzna, że nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków związanych z sędziowaniem, jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie ponieść mogli w związku z tym organizatorzy
f) Sędzia musi być poinformowany wcześniej przed wystawą o rasach i ilości psów, jakie będzie sędziował. Przesłanie tych informacji sędziemu odpowiednio wcześnie na piśmie jest obowiązkiem organizatora wystawy,
2.Zabrania się sędziemu przeglądać katalog wystawy przed lub w trakcie sędziowania. Z tego względu organizator nie może udostępniać sędziemu katalogu przed zakończeniem wystawy.

Skargi i kary

§ 31
Wszystkie decyzje sędziego dotyczące opisu psa, przyznanego mu miejsca i oceny, jak również przyznania tytułów i certyfikatów są ostateczne i niepodważalne, z uwzględnieniem § 29

§ 32
Naruszenie niniejszego regulaminu może być karane środkami dyscyplinarnymi zgodnie ze Statutem.

§ 33
Organizatorzy wystaw odpowiadają za wszelkie uchybienia przed Zarządem PKK. W przypadku, kiedy organizatorem jest Zarząd PKK odpowiada on przez Walnym Zebraniem Delegatów.

Przepisy końcowe

§ 34
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd PKK powołaniem odpowiedniej uchwały bądź wydaniem decyzji.

§ 35
Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały wydanej przez Walne Zebranie Delegatów bądź Zarząd PKK

§ 36
Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2017

Regulamin sędziów

 

Wstęp

§ 1
Niniejszy regulamin odnosi się do osób wpisanych bądź ubiegających się o wpisanie na listę sędziów kynologicznych w Polskim Klubie Kynologicznym.

§ 2
Ocen na wystawach psów rasowych, próbach pracy, konkursach, zawodach dokonuje sędzia kynologiczny.
Ocen na przeglądach miotów dokonuje sędzia kynologiczny lub asystent kynologiczny, sędzia stażysta lub osoba uprawniona przez PKK.
Przeglądów hodowlanych i kwalifikacyjnych dokonuje sędzia kynologiczny.

Asystenci, Sędziowie Stażyści, Sędziowie Kynologiczni

§ 3
W drodze do tytułu sędziowskiego należy odbyć trzy etapy pracy kynologicznej.
a) asystent kynologiczny
b) sędzia stażysta,
c)młodzieżowy asystent kynologiczny ( po ukończeniu 16 roku życia, po zdaniu egzaminu na młodzieżowego asystenta kynologicznego , odbyciu 10 staży na wystawach różnej rangi, po ukończeniu 18 roku życia może ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu na sędziego krajowego)
d) sędzia kynologiczny

Asystentem może zostać wyłącznie pełnoletni członek organizacji, posiadający nieposzlakowaną opinię, który ukończył kurs na asystenta oraz zdał egzamin na asystenta kynologicznego.

Sędzią stażystą może zostać asystent kynologiczny, który przez okres dwóch lat wykonywał powierzone mu zadania (przeglądy miotów, sekretarzowanie w ringu wystawowym lub podczas prób pracy, organizowanie pokazów i konkursów wystawowych).

Aby uzyskać status sędziego stażysty, kandydat musi:
a) Ukończyć kurs na asystenta,
b) Zdać egzamin,
c) Rozpocząć staż na dowolnej wystawie psów rasowych organizowanej przez PKK lub inną organizację kynologiczną w kraju lub za granicą.

Sędzią kynologicznym może zostać sędzia stażysta, który odbył staż określony niniejszym regulaminem oraz napisał pracę na dany temat i zdał praktyczny egzamin na sędziego kynologicznego.

§ 4
Kandydaci na asystentów w Polskim Klubie Kynologicznym mogą ubiegać się o status asystenta zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu.

§ 5
Kurs oraz egzaminy, o których mowa w §3 pkt. 1 i 4 przeprowadza Komisja Sędziowska przy PKK .

§ 6
Sposób przeprowadzania kursu oraz egzaminów, przyjmowania kandydatów określa odpowiednia uchwała wydana przez Zarząd Polskiego Klubu Kynologicznego

§7
Organizatorem kursu oraz egzaminów jest Komisja Sędziowska, przy PKK.

§ 8

Egzamin teoretyczny na asystenta obejmuje wiedzę z zakresu:

– fizjologii psa,

– anatomii psa,

– genetyki,

– podstawowej znajomości wzorców ras psów,

– znajomości regulaminu prowadzenia przeglądów miotów

– znajomości podstaw zoopsychologii.

– znajomość Statutu oraz Regulaminów PKK

Egzamin praktyczny obejmuje:

Wykorzystanie wcześniej nabytej wiedzy w:

– ocenie psów na ringu wystawowym

– podczas przeglądu miotu.

– sprawdzenie znajomości obowiązków osób funkcyjnych na ringu wystawowym.

§ 9
Po zaliczeniu egzaminu, kandydat otrzymuje nominację na asystenta kynologicznego.

§ 10
Nominacja, o której mowa w § 9 uprawnia asystenta do przebywania na ringu podczas wystawy w charakterze, sekretarza ringowego oraz opiekuna ringu.

§ 11
Staż sędziego nie może trwać dłużej niż 4 lata od momentu otrzymania nominacji na sędziego stażystę.
W czasie trwania stażu, sędzia stażysta zobowiązany jest to zaliczenia 10 asystentur wystawowych w ringu.
Po okresie czterech lat od momentu otrzymania nominacji, w przypadku braku podejścia do egzaminu na sędziego kynologicznego, nominacja zostaje anulowana.
Nominacja może zostać również anulowana za nie zaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego, nieprzestrzeganie Statutu oraz Regulaminów PKK lub nieprzestrzeganie rozporządzeń, decyzji, nałożonych kar oraz uchwał wydanych przez władze PKK.

§ 12
Asystenta, sędziego stażystę na równi z sędzią kynologicznym obowiązuje Kodeks Etyki Sędziego, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu,
Asystent i sędzia stażysta powinien wykonywać prace społeczne na rzecz Polskiego Klubu Kynologicznego.

§ 13
W przypadku zaliczenia przez sędziego stażystę stażu w okresie do 4 lat od momentu otrzymania nominacji, może on przystąpić do egzaminu na sędziego kynologicznego.

§ 14
O sposobie przeprowadzania egzaminu na sędziego kynologicznego decyduje Komisja Sędziowska przy PKK.

Zakres egzaminu na sędziego kynologicznego obejmuje m.in.:

– rozszerzoną znajomość wzorców ras psów,

– znajomość wzorców ras wybranej specjalizacji,

– znajomość Statutu oraz Regulaminów PKK,

– znajomość wybranych zagadnień w hodowli psów rasowych,

– wykorzystanie wiedzy w praktycznej ocenie eksterieru,

– znajomość prowadzenia dokumentacji hodowlanej,

– czynny udział w organizacji wystaw

3. Egzamin teoretyczny na sędziego prób pracy obejmuje wiedzę z zakresu:

– fizjologii psa,

– anatomii psa,

– genetyki,

– podstawowej znajomości wzorców ras psów,

– znajomości regulaminu prowadzenia przeglądów miotów

– znajomości podstaw zoopsychologii.

– znajomość Statutu oraz Regulaminów PKK

– ogólnej wiedzy o chorobach psów

– znajomości Regulaminu Konkursów i Prób Pracy

– historii pochodzenia psów

Egzamin praktyczny obejmuje:

– przedstawienie przygotowanego przez siebie psa przynajmniej w zakresie egzaminu PT

– przeprowadzenie i omówienie poszczególnych etapów psychotestów

4. Pozorant powinien wykazać się wiedzą z zakresu

– podstawowych informacji z psychologii psów wykorzystywanych do szkolenia sportowego,

– metodologią i etapowaniem do poszczególnych ćwiczeń.

– znaczenia reakcji hamowania w szkoleniu praktycznym

– czynników sprzyjających przeciążeniu,

– anatomii psa,

– fizjologii psa,

– szczepień ochronnych, żywienia psów

– udzielanie pierwszej pomocy psom,

– podstaw wychowania i szkolenia psów,

– historii pochodzenia psów,

– ogólnej znajomości ras psów podlegającym próbom pracy

– znajomości regulaminów szkolenia oraz regulaminów egzaminów i testów.

– musi zaliczyć na placu 60 godzin z psami w różnym wieku i o rożnym temperamencie

Egzamin teoretyczny będzie zawierać podstawowe pytania z w/w zagadnień.

Egzamin praktyczny

– udokumentowane zaliczenie pracy z psami

– przedstawić swoja prace z psami wyszkolonymi w zakresie PT i IPO

§ 15
Zaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego jest podstawą do wydania nominacji sędziowskiej na sędziego krajowego. Nominacja, o której tu mowa wydawana jest w drodze uchwały przez Zarząd PKK i wiąże się z wpisaniem na listę sędziów kynologicznych Polskiego Klubu Kynologicznego.
W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat na sędziego kynologicznego może ponownie przystąpić do egzaminu jednak nie wcześniej jak po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniego egzaminu.
Wpisanie na listę sędziów kynologicznych, o którym mowa w § 15 pkt. 1 umożliwia osobie wpisanej samodzielne podejmowanie decyzji, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

Sędzią międzynarodowym może zostać sędzia:

– który odbywał staże na wystawach rangi wyższej niż krajowa, jako sędzia stażysta
– który sędziuje więcej niż rok jako sędzia krajowy min. 7 wystaw
– który czynnie uczestniczy w pracach związanych z działalnością i rozwojem klubu
Rozszerzenie uprawnień sędziowskich.
Sędzia prób pracy może rozszerzyć swoje uprawnienia o specjalność sędziego Eksterieru:

– zaliczenie staży na sędziego krajowego na 5 wystawach,
– zaliczenie staży na sędziego międzynarodowego na 10 wystawach w tym wystawa klubowa międzynarodowa lub wyższej rangi.
– napisanie pracy specjalizacyjnej z zakresu wyznaczonego tematu kynologii
Sędzia Kynologiczny eksterieru może rozszerzyć swoje uprawnienia do uprawnień sędziego prób pracy po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego
oraz zaliczeniu egzaminu praktycznego jako przewodnik wraz z wyszkolonym przez siebie psem z zakresu co najmniej PT1 lub IPO.

§ 16
Sędziowie kynologiczni dzielą się na sędziów krajowych, międzynarodowych, oraz sędziów prób pracy psów.

Sędzią krajowym może zostać osoba, która zdała egzamin na sędziego kynologicznego, zliczyła stosowną ilość odbytych staży i złożyła pracę sędziowską. Sędzia taki może dokonywać oceny na wystawach krajowych, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli.
Sędzią międzynarodowym zostaje osoba, która spełniła wymogi napisane w § 15 pkt 4 i została wpisana na listę sędziów międzynarodowych PKK. Sędzia kynologiczny może dokonywać oceny na krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych, konkursach, zawodach, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli. Sędzia międzynarodowy może oceniać psy na wystawach międzynarodowych, na które otrzymał zaproszenie. .
Sędzia ras to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do dokonywania oceny określonej rasy, kilku ras, bądź wszystkich ras. Sędzia wszystkich ras – to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do sędziowania wszystkich ras na wszystkich wystawach. Sędzia taki uprawniony jest także do oceny konkurencji finałowych BOG, BIS.
Sędzia prób pracy psów – przeprowadza kwalifikację psów do hodowli na podstawie przeprowadzonych psychotestów dla ras które im podlegają, ocenia psy podczas zawodów, konkursów, mistrzostw.
Sędziowie kynologiczni otrzymują od Zarządu pieczątkę sędziego kynologicznego oraz legitymację sędziowską, a asystenci i sędziowie stażyści otrzymują również indeksy, które są własnością PKK.

Kodeks etyki sędziego

§ 17
Sędzia kynologiczny podczas wykonywania swoich obowiązków powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.
Sędziemu nie wolno wykorzystywać swojego stanowiska w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.
Sędzia ma obowiązek dbać o autorytet pełnionej funkcji sędziego kynologicznego, o dobro PKK, jego władz i członków, należycie szanować i starannie przestrzegać statutu oraz regulaminów PKK.
Sędzia ma obowiązek unikać wszelkich zachowań, które mogłyby przynieść ujmę posiadanej funkcji Polskiego Klubu Kynologicznego i ich władz, członków oraz regulaminów lub osłabić zaufanie, co do bezstronności wydawanych przez sędziego decyzji.
Sędzia kynologiczny ma obowiązek wymagać od siebie jak i od innych sędziów respektowania regulaminów oraz nienagannego zachowania.
Kodeks etyki sędziego kierowany jest odpowiednio do wszystkich sędziów kynologicznych, sędziów prób pracy, sędziów stażystów oraz młodzieżowych asystentów kynologicznych .

§ 18

Prawa i obowiązki sędziów kynologicznych.

Przepisy te stosuje się odpowiednio również do sędziów stażystów i asystentów.

Sędzia ma prawo do:
a) Posiadania i używania legitymacji sędziego kynologicznego,
b) Posiadania pieczątki sędziego kynologicznego, plakietki sędziego kynologicznego podczas wystaw, na których sędziuje,
c) Oceny psów na wystawach, na których jest sędzią oraz przeglądach,
d) Otrzymania pisemnego potwierdzenia odbytego sędziowania lub oceny podczas przeglądu,
e) Otrzymania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu sędziowania,
f) Otrzymania zaproszenia do sędziowania na wystawę minimum 1 miesiąc wcześniej,
g) Zapewnienia przez organizatora wystawy odpowiednich warunków umożliwiających dobre sędziowanie, tj. nocleg, posiłek, transport z hotelu do wystawy i z powrotem oraz innej pomocy,
h) Otrzymania od organizatorów wystaw wszelkiej pomocy podczas pełnienia swoich funkcji na wystawach PKK
Sędzia ma obowiązek:
a) Przestrzegać zasad etyki sędziego kynologicznego,
b) Uczciwie i bezstronnie dokonywać oceny psów,
c) Stale uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę kynologiczną,
d) W przypadku braku możliwości sędziowania na danej wystawie bądź oceny na przeglądzie, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie organizatora. Pod pojęciem „odpowiednie wyprzedzenie” należy rozumieć 14 dni poprzedzających dzień wystawy. W takim przypadku powołuje się sędziego zastępczego.
e) Powiadomić Zarząd o fakcie utraty legitymacji członkowskiej,
f) Przestrzegać Statutu oraz Regulaminów Polskiego Klubu Kynologicznego,
g) Dbać o dobre imię PKK
h) Sumiennie wykonywać obowiązki nałożone na niego przez organizatora wystaw, a w szczególności przybyć na miejsce wystawy o określonej godzinie,
i) Dostosowywać się do zaleceń Zarządu ,
j) unikać wszelkich zachowań, które mogłyby podważyć bezstronność sędziów.
Sędzia nie może:

a) Oceniać psów będących jego własnością lub własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo.
b) Łamać zasad etyki sędziowskiej, w tym także zasad swobodnej oceny wystawianych lub przeglądach psów,
c) Publicznie krytykować innego sędziego kynologicznego,
d) Spożywać alkoholu podczas wystawy,
e) Wykonywać obowiązków sędziego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
f) Ulegać jakimkolwiek działaniom i presjom, które mogą wpływać na jego bezstronność.

Utrata uprawnień Sędziego Kynologicznego PKK

§ 19
Sędzia może stracić swoje uprawnienia:
a) Jeśli zaprzestał praktyk sędziowskich na okres dłuższy, niż 5 lat.
b) Jeśli złamał zapisy Statutu lub Regulaminów PKK
Sędzia traci swoje uprawnienia decyzją Zarządu Głównego oraz Komisji Sędziów
Sędzia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania. W przypadku złożenia takiego odwołania, na czas od wydania decyzji Zarządu o odebraniu uprawnień sędziowskich do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zebranie, uprawnienia tego sędziego zostają zawieszone. Przez sformułowanie „zawieszenie” należy rozumieć fakt, iż sędzia ten nie może dokonywać oceny psa na wystawie, używać pieczątki oraz plakietki sędziego oraz przyjmować i akceptować zaproszeń na wystawy w charakterze sędziego PKK. Nie może też dokonywać przeglądów miotów i przeglądów hodowlanych PKK

Przepisy końcowe

§ 20
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Polskiego Klubu Kynologicznego w drodze wydania decyzji bądź uchwały.

§ 21
Regulamin obowiązuje w momencie jego uchwalenia.

 

Regulamin Wystawy Klubowej Rasy Yorkshire Terrier

Regulamin Klubowej Wystawy Psów Rasowych

w Polskim Klubie Kynologicznym.

Klubowa wystawa psów rasowych ma na celu ocenę wystawianych psów pod względem cech charakterystycznych dla danej rasy.
W wystawie mogą brać udział psy Grupy Ras
III. Wystawa ma na celu wyłonienie przedstawiciela najbardziej odpowiadającego eksterierowi danej rasy w poszczególnych klasach.

Regulamin wystawy przewiduje kilka etapów oceny psów:
– ocena w klasie baby wiek od 3 do 6 m-ca,
– ocena w klasie szczeniąt , wiek od 6 do 9-m-ca.
– ocena w klasie młodzieży wiek od 9 do 15 m-c,
– ocena w klasie pośredniej, wiek od 15 do 24 miesięcy,
– ocena w klasie otwartej, wiek powyżej 15 miesięcy.
– ocena w klasie weteranów wiek powyżej 8 lat
– ocena w klasie użytkowej, dla psów w wieku min. 12 miesięcy, po pozytywnym zaliczeniu psychotestów, z certyfikatem użytkowości

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

-doskonała,

-bardzo dobra,

-dobra,

-dostateczna,

-dyskwalifikująca,

-nie podlega ocenie;

natomiast w klasach baby i szczeniąt mogą otrzymać następujące noty:

-wybitnie obiecująca,

-obiecująca,

-mało obiecująca.

Na wystawie klubowej psów rasowych oceny dokonuje sędzia krajowy lub międzynarodowy. Zostają wybrane najlepsze psy na poszczególnych etapach oceny. Nagrodą główną jest wybór najlepszego psa wystawy.

Tytuły przyznawane na wystawie klubowej

Zwycięzca klubu PKK

(W tej konkurencji udział biorą najlepszy pies i suka klubu)

Najlepszy pies klubowy PKK

(W tej konkurencji udział biorą samce, zwycięzcy poszczególnych odmian)

Najlepsza suka klubowa PKK

(W tej konkurencji udział biorą suki, zwycięzcy poszczególnych odmian)

Najlepszy junior klubu

(W tej konkurencji udział biorą psy z klasą młodzieży, zwycięzcy poszczególnych odmian)

Najbardziej rokujące szczenie klubu PKK

(W tej konkurencji udział biorą szczenięta, zwycięzcy poszczególnych odmian)

Najlepiej rokujące baby klubu PKK

(W tej konkurencji udział biorą baby, zwycięzcy poszczególnych odmian)

Najlepsza para hodowlana klubu PKK

(W tej konkurencji udział brać mogą pies i suka należące do jednego hodowcy, posiadające uprawnienia hodowlane)

Najlepsza hodowla klubu PKK

(W tej konkurencji udział brać mogą psy i suki, posiadające jeden przydomek hodowlany)

Najlepszy reproduktor klubu PKK

(W tej konkurencji udział może brać samiec wraz ze swoim potomstwem w liczbie od 3 do 5 sztuk)

Najlepsza suka hodowlana klubu PKK

(W tej konkurencji udział może brać suka wraz ze swoim potomstwem w liczbie od 3 do 5 sztuk)

Konkurencjami dodatkowymi ustalanymi przez organizatora mogą być:


Najpiękniejsza głowa klubu

Miss/Mister gracja klubu

Najpiękniejsza szata klubu