Regulamin hodowli

Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie Statutu Polskiego Klubu Kynologicznego, zwanego dalej PKK.

§ 2
Regulamin stosuje się do wszystkich hodowców, którzy są członkami PKK. Celem regulaminu jest zapewnienie hodowcom obowiązujących norm i wymogów do prowadzenia prawidłowej hodowli i ogólnej ochrony wybranej rasy.

§ 3
Obowiązkiem każdego hodowcy jest hodować psy, które są zdrowe i posiadają wszystkie prawidłowe cechy psychiczne i fizyczne spełniające wymagania rasy, oraz przestrzeganie w każdym momencie właściwej i etycznej praktyki przy zakupie, hodowli i sprzedaży psa.

§ 4
Hodowcą jest członek PKK, prowadzący hodowlę na terenie Europy, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych lub reproduktora, oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

§ 5
Członkowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustawy o ochronie zwierząt obowiązującej od 1 stycznia 2012.

§ 6
1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli PKK należy do Zarządu Głównego i Komisji Hodowlanej PKK. Po otrzymaniu skarg dotyczących nieprzestrzegania przepisów, Zarząd ma prawo do przeprowadzenia audytu w hodowli.
2. Hodowca ma prawo złożyć wniosek do Zarządu PKK z prośbą o dokonanie audytu hodowli celem uzyskania certyfikatu wzorowej hodowli

Przydomki hodowlane

§ 7
1. Członek PKK lub osoba, rozpoczynająca prowadzenie hodowli jest zobowiązana wystąpić o nadanie przydomka hodowlanego za pośrednictwem Zarządu Głównego.
2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
5. Przydomek jest niepowtarzalną nazwą hodowli posiadający swój numer rejestracji.
6. Może zostać zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę hodowcy poprzez podanie przyczyny zmiany. Zarząd może odmówić zmiany nazwy poprzez podanie hodowcy uzasadnienia takiej decyzji.
7. Przydomek hodowlany zarejestrowany w PKK po wyrejestrowaniu nie może zostać ponownie użyty przez inną osobę.
8. Członek PKK nie może zarejestrować hodowli o tym samym przydomku hodowlanym w innej organizacji kynologicznej.
9. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd PKK w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
10. Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. BELFEGOR z Luwru Przydomek hodowlany jest pisany po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.

Rodowód

§ 8
1. Rodowód jest wypisem z Księgi Rodowodowej PKK.
2. Rodowód jest graficznym przedstawieniem pochodzenia psa.
3. Rodowód zawiera informacje o przodkach , przyznanych tytułach, danych identyfikacji elektronicznej ( mikroczip ) lub tatuaż.
4. Wszystkie szczenięta o znanym 3-pokoleniowym i 4-pokoleniowym pochodzeniu, otrzymują rodowody.
5. PKK uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe i gwarantujące czystość rasy.

Suka hodowlana

§ 9
1. Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w PKK oraz wpisana do Księgi Wstępnej (KW ) lub posiadająca rodowód 3-pokoleniowy lub 4-pokoleniowy, posiadająca  badanie DNA.
3. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie „SUKA HODOWLANA”. Wpis uzyskuje się podczas przeglądu hodowlanego i oceny minimum bardzo dobrej na dwóch wystawach uznawanych przez PKK.
4. Prześwietlenia na dysplazję: wymagane (tylne stawy biodrowe HD) z wynikiem A lub B Rasy psów, które podlegają obowiązkowemu badaniu w kierunku dysplazji przed zakwalifikowaniem do rozrodu:

– bernardyn

– berneński pies pasterski

– bouvier des Flandres

– bokser

– doberman

-dog argentyński

-dog kanaryjski

-dog z majorki

-duży szwajcarski pies pasterski

-fila brasileiro

– howavart

– labrador retriever

– mastino napoletano

– nowofunland

– owczarki belgijskie (wszystkie rasy)

– owczarki francuskie (wszystkie rasy)

– owczarek kaukaski

– owczarek niemiecki krotkowłosy i długowłosy

– owczarek podhalański

– owczarek południoworosyjski jużak

– owczarek staroangielski bobtail

-owczarek staroniemiecki

– owczarki szkockie

– owczarek środkowoazjatycki

– polski owczarek nizinny

– rottweiler

-retrievery (wszystkie rasy)

– sznaucer olbrzym

– wyżeł kontynentalny

– wyżeł brytyjski

Skala oceny stopnia dysplazji:
A – stawy prawidłowe
B – stawy prawie prawidłowe
C – dysplazja nieznaczna
D – dysplazja umiarkowana
E – dysplazja ciężka

5. Ukończyła 15 miesięcy z wyjątkiem ras miniaturowych i wielkogłowych (12 miesięcy)

– Yorkshire Terrier i jego barwne odmiany
– Buldog Angielski
– Boston Terrier
– Buldog Francuski
– Mops
– Chihuahua krótkowłosy i długowłosy
– Pekińczyk
– Shih tzu

5. Uprawnienia hodowlane uzyskane organizacjach kynologicznych współpracujących z PKK są akceptowane.
7. Suka hodowlana traci uprawnienia hodowlane z dniem 31.12 roku, w którym ukończyła 8 lat. Zarząd PKK na wniosek hodowcy może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat pod warunkiem, że jest w dobrej kondycji (zaświadczenie lekarza weterynarii) lub opis wystawowy z klasy weteranów
8. Suka hodowlana w przypadku ustania członkostwa hodowcy, zostaje skreślona z rejestru suk hodowlanych PKK.
9. Zmiana właściciela suki hodowlanej musi być zgłoszona w biurze PKK.

Reproduktor

§ 10
1. Pies jest dopuszczony, jako reproduktor po ukończeniu 15 miesięcy (za wyjątkiem ras miniaturowych i wielkogłowych- 12 miesięcy).
2. Do kryć dopuszcza się psa na podstawie adnotacji w rodowodzie „REPRODUKTOR”. Wpis uzyskuje się podczas przeglądu hodowlanego oraz uzyskaniu oceny doskonałej na jednej z wystaw organizowanych przez PKK lub inne organizacje kynologiczne, pozytywnego zaliczenia psychotestów (wykaz ras pkt3) oraz wykonaniu przeswietlenia w kierunku dysplazji stawów biodrowych (dopuszczalne A lub B).
3. Rasy psów podlegające obowiązkowym psychotestom:

– bernardyn krótkowłosy i długowłosy

– bokser

– cane corso italiano

– doberman

– dog argentyński

– dog kanaryjski

– dog z majorki

– duży szwajcarski pies pasterski

– fila brasileiro

– hovawart

– owczarki belgijskie (wszystkie rasy)

– owczarki francuskie (wszystkie rasy)

– owczarek kaukaski

– owczarek niemiecki krótkowłosy i długowłosy,

– owczarek podhalański

– owczarek południoworosyjski jużak

– owczarek środkowoazjatycki

– owczarek staroniemiecki

– rottweiler

– sznaucer olbrzym

– tosa inu

4. Reproduktorem jest pies zarejestrowany w PKK oraz wpisany do Księgi Wstępnej ( KW ) lub posiadający rodowód 3-pokoleniowy lub 4-pokoleniowy, posiadający badanie DNA.
5. Uprawnienia hodowlane uzyskane w innych organizacji kynologicznych są akceptowane.
6. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku ani limitu kryć.
7. Reproduktor w przypadku ustania członkostwa hodowcy, zostaje skreślony z rejestru reproduktorów PKK.
8. Zmiana właściciela reproduktora musi być zgłoszona w biurze PKK.

  •   W sytuacji wyjątkowej (kataklizm, epidemia) psy i suki, które brały udział w wystawie uzyskają wstępny przegląd hodowlany na podstawie kart ocen wystawowych. Psy które nie brały udziału w wystawach, tymczasowy przegląd hodowlany uzyskają na podstawie filmików nakręconych przez hodowcę /on-line/. Pies/suka, która uzyskała tymczasowy przegląd hodowlany będzie musiał/a zaliczyć zarówno wystawy jak i dożywotni przegląd hodowlany. Za oba przeglądy tymczasowy i potem stały jest tylko jedna opłata.
Księga Wstępna (KW)

§ 11
1. Księga Wstępna ( KW ) jest prowadzona dla psów ras polskich oraz rzadko spotykanych ras
2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia, a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej Polskiego Klubu Kynologicznego
3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych.
4. Potomstwu psów z KW lub KKR wydaje się rodowód.
5. Szczeniętom psów zarejestrowanych na KW wydaje się rodowód niepełny, w którym wpisanie są tylko znane pokolenia.
6. Pełny rodowód należy się szczeniętom ze znanym 3-pokoleniowym lub 4-pokoleniowym pochodzeniem.
7. Psy zarejestrowane na KW mogą brać udział w wystawach organizowanych tylko na terytorium RP.
8. Wpis na KW podlega przeglądowi kwalifikacyjnemu wykonywanemu przez osobę upoważnioną przez Zarząd Główny

Dokumentacja hodowlana

§ 12
1. Karta przeglądu miotu i karta krycia jest podstawą do wystawienia rodowodów wydawanych przez PKK.
2. Rodowód lub Wpis do KW jest wydawany przez Zarząd PKK, a odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.
3. Dokument musi być opatrzony:
– nr. rejestracyjny dokumentu
– hologram
– suchy stempel
– logo PKK
– podpis osoby upoważnionej
4. Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Krajowej Księgi Rodowodowej ma prawo otrzymać pies/suka:
posiadający rodowód lub metrykę innej organizacji kynologicznej (przy metryce wskazana kserokopia rodowodu rodziców) posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi.
5. O zagubieniu rodowodu lub metryki właściciel psa jest zobowiązany powiadomić Zarząd PKK, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „DUPLIKAT”.

Przeglądy miotu i przegląd hodowlany

§ 13
1. Przegląd miotu dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd, lek. weterynarii, sędzia kynologiczny, sędzia stażysta, asystent kynologiczny. W sytuacjach awaryjnych  kiedy nie ma możliwości dokonania przeglądu miotu przez upoważnioną osobę PKK lub lekarza weterynarii, przeglądu takiego można dokonać za pośrednictwem szczegółowego filmiku on line (ukazującego wyraźnie uzębienie, skórę, żywotność szczenięcia oraz aparat ruchu każdego szczenięcia oddzielnie i wszystkich szczeniąt w grupie) oraz miejsce odchowu szczeniat. 
2. Szczenięta muszą zostać zgłoszone do 8 tygodnia życia.
3. W formularzu „PRZEGLĄD MIOTU” wypisujemy wszystkie urodzone szczenięta i nadajemy imiona na jedną wybraną literę (kolejną z alfabetu).
4. Każde szczenię musi być oznakowane mikroczipem. Mikroczipy muszą spełniać normy ISO 11784 lub ISO 11785.
5. Osoba wykonująca przegląd miotu potwierdza przegląd imienną pieczęcią i podpisem.
6. Dla reproduktora z innej organizacji kynologicznej, który był użyty do krycia w PKK należy dołączyć kopie rodowodu wraz z wpisanymi uprawnieniami hodowlanymi. Hodowca, który zataił ilość szczeniąt w miocie celem sprzedaży z pominięciem przeglądu miotu zostanie dyscyplinarnie usunięty z list członków PKK.
7. Przeglądu hodowlanego dokonuje wyznaczony przez zarząd Sędzia Kynologiczny

Prawa i obowiązki hodowcy

§ 14
1. Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji
wyboru reproduktora.

b) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt. 

2. Hodowca przed kryciem uzgadnia pisemnie lub ustnie formy opłaty za krycie. Sugerujemy:

a) opłatę 1/3 wartości szczenięcia przed kryciem – uwaga opłata ta jest niezależna od efektów krycia i nie podlego zwrotowi. 

b) średnią wartość szczeniaka po sprzedaniu szczeniąt

c) szczenię z całego miotu, które właściciel reproduktora wybiera po ukończeniu 7 tygodnia życia (właściciel reproduktora ma prawo wyboru). Hodowca może wybrać sobie szczenię, pod warunkiem, że szczenię to zostaje u niego w hodowli bez możliwości sprzedania. w takiej sytuacji właściciel reproduktora wybiera jako drugi. 

 

3. Hodowca ma obowiązek dokonania podstawowych zabiegów weterynaryjnych dla każdego psa, odrobaczenia, badania ogólnego zwierzęcia przed każdym szczepieniem.
4. Hodowca ma prawo do brania udziału w wystawach, spotkaniach organizowanych przez PKK oraz organizacje współpracujące.
5. Hodowca zarejestrowany w PKK ma obowiązek przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt z dnia 1 stycznia 2012.
6. Psy znajdujące się w hodowli obowiązkowo podlegają szczepienia przeciwko wściekliźnie.
7. Hodowca powinien zapewnić odpowiednie warunki w opiece nad zwierzętami.
8. Hodowca powinien dbać o prawidłowy rozwój hodowli, aby utrzymać i zachować następne pokolenia rasy poprzez rozsądny dobór hodowlany.
9. Podzielić się wiedzą i doświadczeniem o prowadzeniu hodowli z osobami, które nie posiadają takiego doświadczenia.
10. Hodowca ma obowiązek ograniczyć krycia suki do 3 w przeciągu 2 lat dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach.
11. Szczenięta opuszczające hodowle muszą mieć minimum 8 tygodni.
12. Hodowca ma obowiązek opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w PKK tabeli.
13. Na żądanie Zarządu Głównego lub upoważnionych do przeprowadzania kontroli inspektorów poddać się kontroli warunków utrzymywania psów.
14. Hodowca posiadający psa rasy uznanych za agresywną powinien poinformować Urząd Miasta lub Gminy o siedzibie prowadzenia chowu w celu uzyskania dodatkowych pozwoleń.
15. Hodowca powinien poinformować o prowadzeniu hodowli odpowiedni Urząd Skarbowy w terminie 7 dni od rejestracji w PKK w celu przyjęcia formy opodatkowania.

16. Hodowca jest zobowiązany do podpisania umowy kupna-sprzedaży, wydania książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami .
17. Hodowca zostaje zawieszony w przypadku :
łamania regulaminu PKK
łamania ustawy z 1 stycznia 2012
braku wpłaty składki członkowskiej za dany rok
gdy warunki hodowlane oraz bytowe wymagają poprawy
braku opłaconych składek.

Zarząd PKK może zawiesić status hodowlany na okres czasowy z możliwością odwieszenia.

Hodowca ma prawo rezygnacji z członkostwa w PKK, przedstawiając pisemną prośbę do Zarządu Głównego o wykreślenie z listy członków. Nie jest to jednoznaczne ze zwrotem kosztów poniesionych na rzecz klubu. Opłaty wniesione nie ulegają zwrotowi. 

Warunki hodowlane

§ 15
1. Certyfikat przydomka hodowlanego musi być dostępny dla upoważnionych osób kontrolujących hodowlę.
2. Warunki hodowlane dotyczące pomieszczeń:
– psy powinny być przetrzymywane w godnych warunkach
– odpowiednia temperatura, wentylacja, oświetlenie.
–obiekt powinien być wyposażony w łatwe do utrzymywania czystości i higieny  podłoże.
– posłania, materace, legowiska muszą być czyste i suche.
– posiadać stały dostęp do wody.
– pokarmy przetrzymujemy w odpowiednich dla nich warunkach.
– pomieszczenia powinny być regularnie dezynfekowane, aby usunąć potencjalne zarazki i pasożyty.
 –osobne pomieszczenie dla psów, u których stwierdzono chorobę zakaźną.
4. Pies, który umiera powinien być przekazany do lekarza weterynarii i poddany utylizacji.
5. Dokumentacja hodowlana i szczepień musi być przechowywana w odpowiednim miejscu.
6. Suki w okresie cieczki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Postanowienie końcowe

§ 17
PKK jest odpowiedzialny za rejestrację, ochronę i promowanie wszystkich uznanych ras. PKK jest stowarzyszeniem reprezentującym hodowców psów rasowych we wszystkich krajach, z którymi są podpisane umowy członkowskie. W celu osiągnięcia celów i zadań PKK jego członkowie zgadzają się przestrzegać następujących zasad:
1. Członkowie będą postępować zgodnie z regulaminami, zasadami i przepisami ustanowionych przez Zarząd Główny PKK.
2. Członkowie będą odpowiedzialni za dążenie do poprawiania wzorca ras i czystości pochodzenia, odpowiedniego żywienia i opieki zdrowotnej psów.
3. Zwiększenia roli psa w społeczeństwie, w którym funkcjonuje, jako towarzysz, opiekun, a przede wszystkim przyjaciel.
4. W celu zachowania i poprawy czystości ras PKK wspiera i zachęca w udziale w wystawach, imprezach, spotkaniach i kursach.
5. Promowanie członków stowarzyszenia i umożliwianie im edukacji na tematy szerokiego rozwoju kynologii.
6. W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadamiania Hodowców komisja wyznaczona przez Zarząd Główny lub Powiatowy Lekarz Weterynarii, którego celem jest ochrona i dobrostan zwierząt wykonuje kontrolę (osobny załącznik informacyjny o prawach przeprowadzanej kontroli).
7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza okres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2016 roku.
8. Wszelkie niejasności wynikające z niedoskonałości regulaminu rozpatrywane będą indywidualnie z prawem korzyści dla hodowcy.